Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Kubrakova et al., 1979. Krolikovodstvo i Zverovodstvo, 6: 22-23

Document reference 
Kubrakova, S. I.; Mikhailov, V. I., 1979. Utilization of magnesium chlorate. Krolikovodstvo i Zverovodstvo, 6: 22-23
Citation key 
Kubrakova et al., 1979
Datasheets