Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wei ZhaoJun et al., 2009. Bioresour. Technol., 100: 4214-4219

Document reference 
Wei ZhaoJun ; Lia AiMei ; Zhang HaiXiang ; Liu Jian ; Jiang ShaoTong, 2009. Optimization of supercritical carbon dioxide extraction of silkworm pupal oil applying the response surface methodology. Bioresour. Technol., 100: 4214-4219
Citation key 
Wei ZhaoJun et al., 2009