Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Tolokonnikov et al., 1992. Zootekhniya, 5/6: 15-17

Document reference 
Tolokonnikov, Yu A.; Podokopnaya, I. S.; Pisarskaya, T. N., 1992. Phyllophora in the diet for cows. Zootekhniya, 5/6: 15-17
Citation key 
Tolokonnikov et al., 1992