Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Zakirov et al., 1989. Problems of Desert Development, 4: 58-63

Document reference 
Zakirov P. K. ; Limachev N. S. ; Shermatov G. M., 1989. Fodder resources of natural rangelands in Iraq. Problems of Desert Development, 4: 58-63
Citation key 
Zakirov et al., 1989