Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Kosev et al., 2010. Ratarstvo i Povrtarstvo, 47 (2): 403-408

Document reference 
Kosev, V. ; Pachev, I., 2010. Genetic improvement of field pea (Pisum sativum L.) in Bulgaria. Ratarstvo i Povrtarstvo, 47 (2): 403-408
Citation key 
Kosev et al., 2010
Datasheets