Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Makaganchuk et al., 1974. Svinovodstvo, 2: 22, Moscow, USSR

Document reference 
Makaganchuk, F. ; Yakimchuk, N. ; Lavrenchenko, A., 1974. Productivity of sows in relation to type of feeding during pregnancy. Svinovodstvo, 2: 22, Moscow, USSR
Alternative title 

Produktivnost' matok v zavisimosti ot tipa kormleniya ikh v period suporosnosti

Citation key 
Makaganchuk et al., 1974
Datasheets