Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Moshkutelo et al., 1988. Svinovodstvo, 5: 20-23. Moscow, USSR

Document reference 
Moshkutelo, I. ; Krokhina, V. ; Khrenov, A. ; Khaustov, V., 1988. Combined silage in diets for sows. Svinovodstvo, 5: 20-23. Moscow, USSR
Citation key 
Moshkutelo et al., 1988
Datasheets